Loadpapers Quản trị Xác thực
If you have mailman Quản trị access:
Mật khẩu hộp thư Quản trị:
If you have been delegated access and have a username and password:
cPanel Webmail Access Login here

Quan trọng: để tiếp tục được, bạn phải đã bật tập tin nhận diện cookie trong trình duyệt, nếu không thì thay đổi quản trị sẽ không có tác động.

Cookie phiên chạy được dùng trong giao diện quản trị của Mailman để tránh trường hợp bạn phải đăng nhập lại vào mỗi thao tác quản trị. Cookie này sẽ hết hạn dùng tự động khi bạn thoát khỏi trình duyệt, hoặc bạn có thể làm cho nó hết hạn dùng bằng cách nhắp vào liên kết Đăng xuất nằm dưới Hoạt động quản trị khác (mà bạn sẽ xem một khi đăng nhập được).


Hộp thư chung Loadpapers này được chạy bởi admin at vietsciexdir.net
Giao diện quản trị của hộp thư chung Loadpapers (cần thiết xác thực)
Toàn cảnh của mọi hộp thư chung trên vietsciexdir.net

Delivered by Mailman
version 2.1.20
Python Powered GNU's Not Unix