GS Chu Hảo với “Văn hóa sự kiện nhân vật” – VTV

By admin on November 27, 2011

  • SumoMe

“Đã là trí thức phải có hai phẩm chất quan trọng: độc lập tư duy và năng lực phản biện xã hội và dám chịu trách nhiệm về các ý kiến phản biện của mình.” – GS Chu Hảo