{FWD} Thư mời hợp tác từ iSEE

By admin on January 23, 2013

  • SumoMe

Tài liệu đính kèm:

 

———- Forwarded message ———-
From: Hoang Huy, Thanh <hhthanh@isee.org.vn>

Kính gửi anh/chị,

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) sẽ thực hiện 2 chương trình lớn trong năm 2013 về truyền thông và photovoice; và rất mong muốn được hợp tác với các tổ chức/ mạng lưới khác để cùng triển khai.

Xin gửi kèm đây thư mời hợp tác và chương trình chi tiết; và xin nhờ các anh/chị giúp chuyển tiếp thư bên dưới tới các tổ chức/ mạng lưới mà mình có ạ.

Trân trọng cảm ơn,
——————————————————————————————–
Kinh gui cac anh chi,

Vien Nghien cuu Xa hoi, Kinh te va Moi truong (iSEE) xin gui toi cac anh chi thu moi hop tac cho 2 chuong trinh trong nam 2013. Cac anh chi vui long xem them thong tin trong file dinh kem va gui dang ky den chuong trinh minh quan tam (co the dang ky ca 2 neu phu hop)

1. Chuong trinh “Tang cuong nang luc truyen thong to chuc”

iSEE voi su ho tro cua SIDA moi cac to chuc cung chia se kinh nghiem va nguon luc nham phat trien hoat dong truyen thong nham nang cao hinh anh to chuc noi rieng va hinh anh cua mot xa hoi dan su o Viet Nam noi chung.

Hinh thuc:
Cung cap cac khoa tap huan va chuyen gia ve xay dung thuong hieu to chuc, phat trien tai lieu va thong diep truyen thong
To chuc gap go, hop tac voi phong vien/ nha bao va chuyen gia; ho tro bao chi viet ve cong viec cua to chuc

Yeu cau doi voi to chuc tham gia: Su cam ket – Cac hoat dong se can su tham gia tich cuc cua lanh dao hoac can bo truyen thong

* Ke hoach cu the va cac ho tro tu phia iSEE anh/chi vui long xem them file Thong bao _ ho tro _ truyen thong dinh kem


2. Chuong trinh How my life has changed – Cuoc song cua toi da thay doi the nao?”

Chuong trinh se su dung photovoice – ke chuyen bang hinh anh va videovoice – ke chuyen bang phim, cung cac phuong phap sang tao khac nhu ve tranh, viet truyen… de nguoi dan tu noi ve nhung thay doi cua ban than va cua cong dong minh khi tham gia cac du an phat trien

Diem cuoi cua chuong trinh se la mot trien lam cac buc anh, cau chuyen, doan phim xuat sac nhat ma nguoi dan thuc hien, du kien to chuc trong khong gian mo vao thang 9-10 nam 2013

* Ke hoach cu the va cac ho tro tu iSEE anh/chi vui long xem them file Thu moi hop tac photovoice_invitation dinh kem


Cac to chuc quan tam vui long gui dang ky tham gia toi iSEE truoc ngay 5/2/2013, theo email: isee@isee.org.vn hoac SDT 04 6273 7933 ghi ro:

  1. Ten to chuc va dia chi lien lac
  2. Nguoi dai dien tham gia truc tiep chuong trinh
  3. Cam ket tham gia tu to chuc (2-3 dong)
  4. Nhom nguoi huong loi du kien va dia ban trien khai (doi voi chuong trinh photovoice)

Xin nho cac anh/chi chuyen tiep thu moi nay toi cac partners va networks cua minh de cac to chuc khac co the tham du

Tran trong,


Hoàng Huy Thành (Mr.)
Program Assistant
Institute for Studies of Society, Economy and Environment (iSEE)
Tel: +84 4 6273 7933 (Ext 111). Fax: +84 4 6273 7936
Mobile: +84 97 222 8644
Email: hhthanh@isee.org.vn
Website: www.isee.org.vn