Jobs – Computational Biophysics & Medicine (Vietnam)

By admin on June 8, 2013

  • SumoMe

Message from IOP Scientific Activities List:

—–Original Message—–
From: masli

Thông báo

Phòng Khoa học Sự sống thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán Tp Hồ
Chí Minh, muốn tuyển 2 người vào biên chế. Đối tượng tuyển chọn phải có
bằng cử nhân, thạc sỹ hoặc tiến sỹ và dưới 40 tuổi. Người được tuyển sẽ
làm việc với nhóm Mai Xuân Lý về Computational Biophysics and Medicine. Có
thể tham khảo thêm về công việc của nhóm trên websites:

http://www.icst.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53&lang=en

http://www.ifpan.edu.pl/~masli

Những ai quan tâm xin gửi CV (kèm theo bảng điểm tôt nghiệp, list of
publications và ảnh) cho tôi theo email masli@ifpan.edu.pl.

Trân trọng
Mai Xuân Lý