Archive for the 'Brain drain' Category

“Chảy máu chất xám” là có lợi cho nước đang phát triển?

Từ bỏ tư duy cứng nhắc về chính sách đào tạo ở nước ngoài và xác định những nội dung mới của khái niệm “chảy máu chất xám” là những thông điệp được đưa ra tại hội thảo “Kinh tế học về chảy máu chất xám” do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính […]