Archive for the 'FWD News' Category

{FWD} Thư mời hợp tác từ iSEE

Tài liệu đính kèm: Thong bao_ho tro_ truyen thong_21012013.doc (229K) Thu moi hop tac photovoice_invitation.doc (254K)   ———- Forwarded message ———- From: Hoang Huy, Thanh <hhthanh@isee.org.vn> Kính gửi anh/chị, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) sẽ thực hiện 2 chương trình lớn trong năm 2013 về truyền thông và photovoice; và […]