Archive for the 'Call for candidates' Category

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 24

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 24 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng ban […]