Archive for the 'Contest' Category

Siemens Việt Nam phát động cuộc thi quay clip về chủ đề Phát triển Bền Vững: “Sustainability – All we need is U!”

Siemens Việt Nam phát động cuộc thi quay clip về chủ đề Phát triển Bền Vững: “Sustainability – All we need is U”  từ ngày 06/06 đến ngày 06/08     Ngày 5 tháng 6 năm 2011, Công ty Siemens Việt Nam phát động cuộc thi quay video clip mang tên “Sustainability – All we […]