Archive for the 'Patriot' Category

Thách thức Biển Đông và “chiếc nỏ thần” Việt Nam

TuanVietnam (14/06/2011) – Dân tộc Việt Nam có một vũ khí chiến lược vô song chỉ được dùng đến khi không còn phương cách nào khác. Vũ khí đó có khả năng làm kinh ngạc đối phương và thế giới bằng những nỗ lực phi thường mà trước đó không ai có thể hình dung […]