Archive for the 'Social Science' Category

Công tác quản lý và nghiên cứu xã hội học

(Dân trí) – Dường như ở nước ta, vai trò nghiên cứu xã hội học chưa được coi là căn cứ quan trọng của công tác quản lý. Thật ra, giữa công tác quản lý và nghiên cứu xã hội học có mối quan hệ hữu cơ. Một người làm khoa học thì thường không […]