Archive for the 'Scholarships' Category

Orchid Scholarship 2014-2015

Orchid Scholarship is calling for all high school students in Vietnam to apply for this year scholarship. Please  visit ourApplication Page to get instructions on the application process. Please note that this year application is open to all high school students, NOT limited to only our partner schools. Deadline for this year application is 8th of […]

Học bổng Khóa học mùa hè VEPR

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) trân trọng thông báo tuyển sinh cho Khóa học mùa hè 2014 về “Những nền tảng của kinh tế thị trường”. Đây là năm thứ ba khóa học được tổ chức cho các nhà báo trẻ, đồng thời là khoá học hè duy nhất tại […]

GMSTEC Intercultural Leadership Programme

Interested students should contact ip-team@vuw.ac.nz for more information on where to submit GMSTEC Intercultural Leadership Programme Applications at their home university. Application deadline is Monday, 2 September 2013.                 (Source: http://www.gmstec.org/topic3.php?id=23)      

Master Scholarships – Autonomous Systems – France

Message from Dr. Dao Tien Tuan (Đào Tiến Tuấn), research scientist at the University of Technology of Compiègne: “Dang can tim 1 em sinh vien vua tot nghiep DH de apply vao chuong trinh Master o UTC vao thang 09/2013: http://www.utc.fr/labexms2t/education/student-informations/ Hoc bong: 800 euros / 10 thang Ban nao co nguyen vong apply thi lien he: […]

AREas scholarships (in partnership with Vietnam)

VSE Contacts: Ho Chi Minh City University of Technology (Vietnam) Contact Person: Dr. Nguyen Danh Thao e-mail: ndthao@hcmut.edu.vn Web site Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) Contact Person: Thai Linh Thu e-mail: tlthu@mail.hut.edu.vn Web site Learn more: http://www.areas.polito.it/partnership   Scholarships AREAS provides scholarships for students, researchers and staff from the Third Countries targeted by the […]

Next