Archive for the 'Publication' Category

VN tụt hậu 50 năm so với Thái Lan về công bố KH

Photo (C) VnExpress Author: Dr. Duong Bui (Bùi Du Dương) Research interests: hydrologic sciences, water resources Homepage: http://www.sdwa.nus.edu.sg/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=11&sobi2Id=123&Itemid=120 Facebook: http://www.facebook.com/bui.duong.7 ***** VnExpress – Dân số đông, nhiều tiến sĩ, nhưng số ấn phẩm khoa học Việt Nam công cố trên thế giới còn rất thấp so với các nước khu vực. Việt Nam phải hơn […]