Archive for the 'UAV' Category

Thiết bị bay không người lái (UAV) tại Việt Nam

Tổng hợp một số thông tin liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV – Unmanned Aerial Vehicles) tại Việt Nam. 1996 – Việt Nam đã chế tạo thành công mục tiêu bay M-96, cải tiến từ Dragonfly DF-16 của E.M.I.T Aviation Consultants (Israel) 07/2004 – Nâng cấp thành công M-96 thành M-100CT “M-100CT […]