Archive for May, 2013

Hội nghị Hợp tác Phi tập trung Việt- Pháp lần 9

Website: http://www.acdfv-brest.fr/ ***** Dựa trên cơ sở mô hình văn hóa Pháp, tập trung vào sự phát triển bền vững và quản lý địa phương, sự kiện này được tổ chức đồng thời với dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng Hòa Pháp và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa […]

1st Paris Financial Management Conference

VSE Contact: Prof. Duc Khuong Nguyen Homepage: http://nguyenduckhuong.com/index.php/en/ FB:  https://www.facebook.com/duckhuong.nguyen ***** Website: http://ffmc.sciencesconf.org/ OVERVIEW You are cordially invited to submit your research papers for presentation consideration at the first Paris Financial Management Conference (PFMC-2013) that will take place on 16-17 December 2013 at the breathtaking and enchanting “Saint-Germain-des-Prés” district of Paris. This two-day conference, hosted by the IPAG Business School […]